Our Team 

Karina Lapp , Managing Partner

Karina Lapp, Managing Partner

Patty Brandon-Waterman , CPA

Patty Brandon-Waterman, CPA

John Baker , CPA

John Baker, CPA

Thomas Clifton , CPA - Retired

Thomas Clifton, CPA - Retired

Sherri Lawrence , CPA - Retired

Sherri Lawrence, CPA - Retired

Lucky Singh , Staff Accountant

Lucky Singh, Staff Accountant

Jill McCloughan , Bookkeeper

Jill McCloughan, Bookkeeper

Kayla Kubat , Bookkeeper

Kayla Kubat, Bookkeeper

Jill Mckinley , Office Manager

Jill Mckinley, Office Manager

Marie Huntley , Admin Staff

Marie Huntley, Admin Staff